SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

EVA MERCINA S.P.
Kosovelova ulica 4B, 6210 Sežana
Matična številka: 9497510000
Davčna številka: 20555504
Zavezanci za DDV: NE
Telefonska številka: 041 754 007
E- poštni naslov: eva@evamercina.com

1. Splošni pogoji poslovanja
Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) podjetja Eva Mercina s.p, (v nadaljevanju ponudnik ali družba) so sestavni del vseh pogodb med ponudnikom in uporabniki storitev in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke, uporabniki ali člani), ki poslujejo s ponudnikom.
Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med ponudnikom in stranko.
Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
Uporaba pojmov:
Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju s ponudnikom, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.
Član ali uporabnik je vsaka fizična oseba, ki ima plačano karto za storitve ponudnika ali uvajalni program.
Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve ponudnika za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.
Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga ponudnik ponudi stranki.
Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med ponudnikom in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga ponudnik pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
Predmet pogodbe so lahko storitve, ki so navedene v ceniku storitev ponudnika.
Ponudnik se zavezuje, da ne bo postavljal nobenih pogodbenih pogojev, ki bi bili nepošteni do potrošnika, v skladu z določbami ZVPot. Nepošteni pogodbeni pogoji so nični.
Delovni čas (uradne ure) ponudnika je vsak delovni dan med tednom po predhodnem dogovoru.

2. Uporaba splošnih pogojev poslovanja
Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med ponudnikom in stranko.
Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev ponudnik izrecno izključi v pisni obliki.
Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb sklenjenih med stranko in ponudnikom. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna razmerja uporabljajo izključno splošni pogoji ponudnika. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev.
S podpisom pogodbe ali drugega pravnega akta s ponudnikom se šteje, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.
Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe. Potrošnik mora poznati vse možnosti, da se s splošnimi pogoji seznani v celoti, na razumljiv in dostopen način.

3. Spremembe splošnih pogojev poslovanja
Ponudnik se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na vidnem mestu, na spletnem in na fizičnem naslovu ponudnika, kjer poteka poslovanje s strankami in izvajanje storitev ponudnika, na mestu, kjer je omogočen nakup storitev ponudnika, z datumom uveljavitve spremembe.
Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankam dostopna na dan sklenitve pogodbe.
Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani. Šteje se, da je stranka seznanjena s splošnimi pogoji, ko ji ponudnik omogoči dostop do njih in jo obvesti o njihovi spremembi.
Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v roku 30 dni po prejemu obvestila o spremembi svoje nesoglasje pisno sporočiti ponudniku. V tem primeru imata stranki pravico do odstopa od pogodbe.

4. Splošne določbe
Stranka je dolžna obvestiti ponudnika o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med ponudnikom in stranko.
Ponudnik zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo so urejene z Obvestilom posamezniku, ki je sestavni del Pristopne izjave, ki jo uporabnik izpolni pri prvem nakupu storitev.
Ponudnika pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vključujejo DDV. Akcije se med seboj izključujejo.

5. Nakup kart (članarin) za storitve in proizvodov in pogoji veljavnosti kart
Storitve, ki jih nudi ponudnik je mogoče kupiti preko spletne strani ponudnika in na lokaciji ponudnika, med delovnim časom ponudnika, po trenutno veljavnem Ceniku storitev.
Storitve ponudnika je mogoče koristiti z nakupom karte (članarine) za izbrano storitev. Ponudnik uporabniku nudi različne storitve, ki so navedene v Ceniku storitev. Uporabnik s ponudnikom za koriščenje storitev sklene pogodbo, s katero stranki uredita podrobnosti sodelovanja.
Uporabniku (članu) se pri nakupu storitve izda karta, ki velja na njegovo ime in ni prenosljiva. Uporabnik lahko karto (članarino) tudi podari. Če gre za nakup karte za tretjo osebo, mora pri nakupu karte izdajatelja na to opozoriti še preden ta izda račun.
Karte se uporabniku ne izda v fizični obliki.
Uporabnik na prvem treningu na njegovo željo prejme tudi osebno mapo, v katero uporabnik lahko prepiše svoje treninge.
Uporabniku pred prvim obiskom ali na dan prvega obiska ponudnik zagotovi dostop do aplikacije Evolution Strength, kjer so shranjeni njegovi treningi in dostop do aplikacije za prijave na razpisane termine, Myplanly.
Karta začne veljati z dnem prvega obiska in velja zakupljeno število dni, ter za zakupljeno število mesečnih obiskov.
Vsak uporabnik storitev ponudnika mora ob prvem nakupu storitev podpisati Pristopno izjavo, s katero med drugim potrjuje, da prevzema odškodninsko odgovornost za škodo, ki bi nastala drugim udeležencem treningov, tretjim osebam ali na premoženju udeležencev ali tretjih oseb, kot posledica njegovih dejanj, ki so v nasprotju z navodili trenerjev in temi splošnimi pogoji. Uporabnik tudi potrjuje, da nima nikakršnih omejitev ali navodil s strani zdravnika in da nima težav, zaradi katerih mu je fizična vadba prepovedana, omejena, oziroma, da narava bolezni ali poškodbe terja prilagojeno vadbo.

6. Koriščenje storitev in prijava na vadbe
Stranki z nakupom karte ponudnik omogoči dostop do aplikacije Evolution Strength, kjer mu redno in pravočasno zagotavlja dogovorjeno število treningov. Stranki z nakupom karte ponudnik priskrbi kartico za dostop do vadbenih prostorov ponudnika.
Stranki ponudnik z nakupom karte omogoči dostop do aplikacije Myplanly, preko katere se stranka prijavlja na razpisane proste termine. Pravočasna prijava na razpisani termin je obvezna. Uporabnik pridobi dostop do prostorov z izdajo plastificirane kartice s strani ponudnika, za katero pri prvem nakupu karte uporabnik plača 0€. V primeru izgubljene kartice, se uporabniku za izdajo nove kartice zaračuna 5€.
Karte so časovno omejene in omejene s številom mesečnih obiskov. Za en koriščen obisk se šteje ena prijava na razpoložljiv termin vadbe, oziroma vstop v prostore ponudnika za namene vadbe, v kolikor uporabnik na termin ni prijavljen.
Stranka ima pravico do koriščenja storitev v terminih, glede na trenutno veljavni in razpisani urnik ponudnika, ki je objavljen na povezavi www.evolucija.si/urnik, oziroma po dogovoru s ponudnikom.
Ob nakupu izbrane karte stranka storitve koristi ob upoštevanju urnika, ki je objavljen na spletni strani ponudnika in ob upoštevanju števila mesečno zakupljenih vadbenih enot. Karta prične veljati na dan prvega obiska in se izteče na dan, ki je po številki enak dnevu pričetka veljavnosti karte.
Stranka ob nakupu karte vadbo lahko izvaja na katerikoli od lokacij ponudnika: Litijska 148, 1000 Ljubljana.
Ponudnik si pridržuje pravico, da po potrebi in po lastni presoji kadarkoli spremeni urnik poslovanja vadbenih prostorov ter spremeni urnik za vadbo razpoložljivih terminov, oz. doda ali odvzame posamezne termine.
Uporabniku storitev so brezplačno na voljo garderobne omarice s ključi. V primeru izgube ključa, je uporabnik dolžan plačati 50 evrov.

7. Uvajalni program
Vsaka nova stranka je pred nakupom katerekoli karte za vadbo dolžna v celoti opraviti individualno izvedeni uvajalni program, ki ga izvede pooblaščena oseba ponudnika. Uvajalni program zajema intervju in testiranje ter štiritedenski program treningov.
Cena uvajalnega programa je navedena na ceniku storitev ponudnika.
Uvajalni programi se izvajajo na lokaciji: Ulica Jožeta Jame 14a, 1210 Ljubljana – Šentvid, po dogovoru med strankama.
Storitev uvajalni program stranka koristi po vnaprejšnjem dogovoru s ponudnikom. Če se stranka kateregakoli dela programa iz neopravičenih razlogov na svoji strani ne udeleži, se šteje, da je storitev izvedena, stranka pa nima pravice do povračila denarja.
Stranka mora pred udeležbo na uvajalnem programu poravnati predračun za to storitev.

8. Omejitve pri koriščenju storitev in izjava o omejitvi odgovornosti ponudnika
Osebe do 15. leta starosti storitev ponudnika ne morejo koristiti brez pisne privolitve staršev. Osebe do 15 leta lahko trenirajo, oziroma se zadržujejo v prostorih ponudnika le v spremstvu staršev ali trenerja.
Uporabniki storitev so se pred vadbo dolžni seznaniti s pravilnim izvajanjem vadbe (sami ali s pomočjo trenerja) ter z možnimi poškodbami in posledicami za zdravje.
Uporabniki vadbo izvajajo na lastno odgovornost. Ponudnik in njegovi zaposleni niso odgovorni za poškodbe, ki uporabniku nastanejo zaradi neupoštevanja navodil njegovega zdravnika, za poškodbe, ki mu nastanejo zaradi neupoštevanja varnostnih navodil in pravil ponudnika, zaradi nepravilne uporabe naprav in opreme, prikritja morebitnih bolezni ali poškodb in za poškodbe, ki nastanejo zaradi izvajanja vadbe po lastni presoji uporabnika, ki presega njegove zmožnosti.
Ponudnik in od njega pooblaščene osebe lahko posameznemu uporabniku storitev, določeno vadbo ali aktivnost v primerih, ko obstaja očitna in neposredna nevarnost za zdravje ali življenje uporabnika ali drugih vadečih odsvetuje, takšnemu uporabniku pa lahko v izjemnih primerih tudi prepove nadaljnjo vadbo.

9. Obveznosti uporabnika
Uporabnik se mora pri koriščenju storitev ponudnika držati naslednjih pravil:
uporaba čiste športne opreme – obvezna je uporaba hlač in majice v celotnem objektu ter uporaba primerne, čiste športne obutve. Prepovedana je hoja z boso nogo, brez nogavic, razen stoječ na lastni brisači.
skrb za red in čistočo – uporabnik za seboj počisti in razkuži uporabljene površine in odnese svoje odpadke,
uporaba čiste brisače na napravah in v vadbenih prostorih ponudnika,
pospravljanje uteži in ostale uporabljene opreme na svoje mesto,
skrb za varnost sebe in ostalih uporabnikov,
spoštljivo, obzirno in kulturno obnašanje do ostalih uporabnikov in osebja,
prepoved izvajanja vadbe pod vplivom alkohola in uživanja alkoholnih pijač v prostorih ponudnika, ki so namenjeni vadbi.

Drugo
Uporabnik se z nakupom storitev ponudnika strinja, da je seznanjen z in da bo upošteval veljavni hišni red ponudnika, ki je obešen na vidnem mestu na recepciji ter ostale napise in navodila po objektu.
V primeru, da uporabnik ne upošteva pravil, mu lahko ponudnik prepove vstop v prostore za določen čas ali do poteka veljavnosti karte, odvisno od resnosti kršitve. V tem primeru uporabnik ni upravičen do povrnitve kupnine karte kupljene karte, ki mu je ob prepovedi še veljala.
Uporabnik vadbene prostore uporablja na lastno odgovornost.
Uporabnik je skladno z zakonskimi zahtevami seznanjen, da je objekt pod video nadzorom.

10. Cene
Cene, prikazane na Ceniku storitev ponudnika se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Cene zavezujejo od datuma, ko ponudnik na vidnem mestu objavi nov cenik in veljajo od datuma objave naprej.
Ponudnik bo stranki pred sklenitvijo pogodbe, oziroma preden bo ponudba za stranko postala zavezujoča podal končno ceno, v katero bo vključen DDV.

11. Plačilne metode
Ponudnik omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:
Plačilo po UPN obrazcu na bančni račun ponudnika,
Plačilo preko ponudnika plačil Stripe.

12. Izstavljanje računov ob nakupu storitev v prostorih ponudnika ali na daljavo
Ponudnik v primeru nakupa storitev na daljavo, kjer bo uporabnik plačilo storitve opravil z nakazilom na bančni račun ponudnika, uporabniku po elektronski poti pošlje predračun. Po prejetem plačilu ponudnik uporabniku pošlje račun v elektronski obliki.
Ponudnik ob nakupu storitve na lokaciji ponudnika stranki izda račun za kupljeno storitev v elektronski obliki, ob plačilu storitev.
Dolžnost stranke je, da pred izvedbo plačila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov se ne upoštevajo.
Pri nakupu storitve preko ponudnika Stripe uporabnik nakup izvede s klikom na izbrano storitev, s čimer je preusmerjen na spletno stran ponudnika Stripe. Plačilo nato izvede tako, da najprej izpolni zahtevana polja (osebni podatki in podatki o plačilni kartici) in transakcijo potrdi s klikom “plačaj”. Za plačani znesek uporabnik prejme potrdilo o plačilu na svoj elektronski naslov.

13. Mnenja, ocene in priporočila
Stranki je v garderobah ponudnika na voljo knjiga pritožb in pohval, svoje komentarje pa lahko izrazi tudi ustno na lokaciji ponudnika ali ga pošlje na njegov elektronski naslov.

14. Odgovornost za stvarne in pravne napake
Ponudnik odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga. Obveznosti ponudnika in potrošnika pod točko 14. se smiselno uporabljajo tudi pri nepravilnostih pri opravljeni storitvi.

Napaka je stvarna:

  • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
  • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Stranka je dolžna nemudoma, oz. takoj, ko je mogoče, pregledati predmet pogodbe, ugotoviti morebitne napake in jih zabeležiti. V nasprotnem primeru ponudnik ne upošteva stvarnih napak, ki niso skrite in so bile znane ali bi morale biti znane ob pregledu predmeta pogodbe.
Stranka je dolžna o očitnih stvarnih napakah obvestiti ponudnika nemudoma, oziroma najkasneje v osmih dneh po dolžnem pregledu, o skritih stvarnih napakah pa nemudoma, oziroma najkasneje v osmih dneh po odkritju, v nasprotnem primeru ni upravičena do odprave stvarne napake.
Potrošnik je dolžan ponudnika o stvarni napaki obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila stvarna napaka odkrita in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
Ponudnik odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo v roku šestih mesecev od izročitve blaga, v primeru potrošniških pogodb pa v roku dveh let od dneva izročitve blaga oziroma v roku enega leta od izročitve pri prodaji rabljenega blaga. Ponudnik jamči, da na predmetu pogodbe tretja oseba nima lastninske ali avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine, ki bi izključevala, zmanjševala ali omejevala pravice stranke, oziroma jamči, da ima te pravice urejene s svojimi pogodbenimi partnerji.
Po obvestitvi ponudnika o stvarni napaki mora Potrošnik ponudniku omogočiti pregled blaga in v obvestilu o stvarni napaki natančneje opisati napako.
Neznatnih stvarnih napak ponudnik ne upošteva.
Če ponudnik ugotovi obstoj stvarne napake, oziroma nepravilnosti pri opravljeni storitvi, skladno s pravočasnim in pravilnim obvestilom potrošnika, ima potrošnik v zvezi z blagom pravico, da od ponudnika zahteva:
odpravo napake, oziroma odpravo pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako, oziroma s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
zamenjavo blaga z napako z novim brezhibnim blagom, oziroma da ponovno opravi storitev ali vrnitev plačanega zneska.

Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da:

  • odpravi pomanjkljivost pri opravljeni storitvi ali
  • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
  • vrne plačani znesek.

Ponudnik mora pisno odgovoriti potrošniku na njegovo zahtevo iz točke 14.10., v roku 8 dni po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu, oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.
Če obstoj napake na blagu, oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku 8 dni ugoditi potrošnikovi zahtevi.
V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

15. Pritožbeni postopek
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se kupec v primeru težav lahko poveže preko telefona preko telefonske št. 040 376 575, elektronske pošte na e-poštni naslov: info@evolucija.si ali direktno pri za to pooblaščeni osebi ponudnika.
Ponudnik bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdil prejem pritožbe ter obvestil stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.
Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Zadevni splošni pogoji poslovanja veljajo od 1.2.2022 naprej.